Algemene Voorwaarden

Artikel A Verwerkingssfeer

Artikel A.1.1
Interim bemiddeling is de opdracht, waarbij Finnt B.V. voor client de inspanning verricht om één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van tijdelijke ondersteuning te selecteren en/of introduceren. Van een succesvolle bemiddeling is sprake indien en zodra een door Finnt B.V. bij de cliënt voorgestelde kandidaat aldaar op projectbasis de opdracht vervult, of gaat vervullen. Deze invulling geschiedt op basis van een ZZP constructie, via payrolling, of middels een deta-vast constructie.

Artikel A.1.2
Werving & selectie voor indiensttreding, is de opdracht waarbij Finnt B.V. voor client de inspanning verricht om één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van een vast dienstverband te selecteren en introduceren. Van een succesvolle invulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door Finnt B.V. bij de cliënt voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt middels een getekend arbeidscontract.

Artikel A.2
Onder introductie wordt mede begrepen elke vorm van onder de aandacht brengen van een kandidaat. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk (bijvoorbeeld mail, Whatsapp, sms), via een digitaal portaal, of via een andere door client gewenste werkwijze.

Artikel A.3
Indien client een kandidaat uitnodigt op gesprek, accepteert client daarmee alle voorwaarden uit deze overeenkomst. Dit geldt tevens wanneer client heeft aangegeven acquisitie naar aanleiding van een openstaande vacature niet te wensen.

Artikel A.4
Onder het ondersteunen bij een interim opdracht, of indiensttreding, wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Finnt B.V. geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringkracht, enz.), al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van cliënt en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

Artikel A.5
Onder een succesvolle invulling van de interim opdracht of de werving- & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Finnt B.V. aan de cliënt voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na het laatste sollicitatiegesprek – al dan niet na intrekking of beëindiging van de opdracht, in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de cliënt of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

Artikel B Honorarium

Artikel B.1.1
Bij de succesvolle invulling van een interim opdracht geldt een honorarium dat gelijk staat aan het aantal uren dat de kandidaat maandelijks voor client actief is, vermenigvuldigd met het uurtarief. Bij het uurtarief wordt, tenzij anders overeengekomen, gesproken over een all-in uurtarief, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

Artikel B.1.2
Bij de succesvolle invulling van een werving & selectieopdracht wordt door Finnt B.V. aan cliënt een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW, met een minimum honorarium van €15.000.

Finnt werkt middels een retained-constructie, welke is verdeeld over 2 betaalmomenten:
> 1e deel bij het uitzetten van de opdracht bij Finnt B.V. (€5.000,-), waarmee de voor Finnt noodzakelijke marketing- en opstartkosten worden vergoed
> 2e deel bij aanname van een kandidaat door opdrachtgever, welke via Finnt B.V. is geïntroduceerd (€10.000,-)
Indien het honorarium hoger ligt dan €15.000,- zal het resterende bedrag worden verrekend in de tweede factuur.

Artikel B.2
Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten welke de door Finnt B.V. aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40uur) en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak (leasebijdrage), onkosten en reiskostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen.

Artikel B.3
Mocht cliënt een kandidaat binnen 12 maanden na het laatste sollicitatiegesprek op interim basis aanstellen en Finnt B.V. hiervan niet binnen 14 dagen na start van de kandidaat op de hoogte stellen, dan heeft Finnt B.V. recht op betaling van een fee die gelijk staat aan 12 weken inhuur, op fulltime basis, voor het tarief waarvoor kandidaat bij client is geïntroduceerd, of op dat moment door client wordt ingehuurd.

Artikel B.4
Mocht cliënt een kandidaat binnen 12 maanden na het laatste sollicitatiegesprek aanstellen, en Finnt B.V. hiervan niet binnen 14 dagen na tekening van de arbeidsovereenkomst op de hoogte stellen, heeft Finnt B.V. recht op betaling van 25% van het bruto jaarsalaris plus emolumenten of het bedrag van €17.500,-

Artikel C Overige kosten

Indien cliënt een werving & selectieopdracht intrekt op het moment dat er door Finnt B.V. reeds kandidaten zijn geïntroduceerd, dan is Finnt B.V. gerechtigd een fee van €3000,- in rekening te brengen voor gedane inspanning.

Artikel D Informatieplicht

De cliënt is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Finnt B.V. de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Finnt B.V. geselecteerde kandidaat. Indien de cliënt niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Finnt B.V. gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel E Verantwoordelijkheid

Finnt B.V. is gehouden om zich in het kader van een werving- en selectieopdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de cliënt. Voor de beslissing om met een door Finnt B.V. geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de cliënt verantwoordelijk. Finnt B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Finnt B.V. is aangedragen.

Artikel F Geheimhouding

Het is de cliënt niet toegestaan gegevens van een door Finnt B.V. voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finnt B.V. aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de cliënt aan Finnt B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van €1000,- per overtreding, onverminderd het recht van Finnt B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel G Facturering en betaling

Artikel G.1.1
Het honorarium bij een interim opdracht wordt maandelijks aan de cliënt gefactureerd, na goedkeuring van de uren, welke na verstrijken van de maand of bij beëindiging van de opdracht aan client worden aangeleverd.

Artikel G.1.2
Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de cliënt gefactureerd op of rond de dag van ondertekening van het arbeidscontract door de kandidaat.

Artikel G.2
De betalingstermijn van door Finnt B.V. verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Finnt B.V. op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de cliënt in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel G.3
Indien de cliënt in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd. De cliënt is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de cliënt aan Finnt B.V. de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel H Garantieregeling

Mocht bij een werving- & selectie opdracht de door Finnt B.V. bemiddelde kandidaat voor of in zijn/haar eerste maand vertrekken, uit zichzelf dan wel op verzoek van cliënt, dan zal Finnt B.V. gedurende de termijn van twee maanden de inspanning verrichten om de functie alsnog kosteloos in te vullen. Finnt B.V. hanteert geen terugbetalingsregeling.

Artikel I Aansprakelijkheid

Finnt B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Finnt B.V. voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel J Rechtskeuze en geschillen

Op de overeenkomsten en Algemene Voorwaarden van Finnt B.V. is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om in het geval van geschillen ten aanzien van deze overeenkomst kennis te nemen.