Algemene Voorwaarden

Artikel A Verwerkingssfeer

Artikel A.1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Finnt B.V. (hierna: “Finnt”) zich verbindt en/of zal verbinden om zich voor Opdrachtgever in te spannen om één of meer geschikt geachte kandidaten te selecteren voor en/of introduceren bij Opdrachtgever ten behoeve van tijdelijke ondersteuning en/of een vast dienstverband bij Opdrachtgever.

Artikel A.1.2
Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel A.2.1
Interim bemiddeling is de opdracht, waarbij Finnt voor Opdrachtgever de inspanning verricht om één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van tijdelijke ondersteuning te selecteren en/of introduceren. Van een succesvolle bemiddeling is sprake indien en zodra een door Finnt bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar op projectbasis de opdracht vervult, of gaat vervullen. Deze invulling geschiedt op basis van een ZZP constructie, via payrolling, detachering of middels een deta-vast constructie.

Artikel A.2.2
Werving & selectie voor indiensttreding is de opdracht, waarbij Finnt voor Opdrachtgever de inspanning verricht om één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van een vast dienstverband te selecteren en introduceren. Van een succesvolle invulling van zo een opdracht is sprake indien en zodra een door Finnt bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt middels een getekend arbeidscontract.

Artikel A.3
Onder introductie wordt mede begrepen elke vorm van onder de aandacht brengen van een kandidaat bij client. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk (bijvoorbeeld mail, Whatsapp, sms), via een digitaal portaal, of via een andere door Opdrachtgever gewenste werkwijze.

Artikel A.4
Indien Opdrachtgever een door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat uitnodigt op gesprek, accepteert Opdrachtgever daarmee de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens wanneer Opdrachtgever heeft aangegeven acquisitie naar aanleiding van een openstaande vacature niet te wensen.

Artikel A.5
Indien Opdrachtgever positief is over de kandidaat en/of overgaat tot een aanbieding, zal deze aanbieding te allen tijde verlopen via Finnt. Het is Opdrachtgever in geen geval toegestaan een aanbieding direct aan kandidaat te richten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Finnt. In het geval Opdrachtgever de aanbieding, mondeling of op schrift, direct aan kandidaat richt, geldt dit als een succesvolle invulling van de werving- & selectieopdracht, ongeacht of de kandidaat het aanbod van Opdrachtgever wel of niet accepteert.

Artikel A.6
Onder een succesvolle invulling van de interim bemiddeling opdracht of de werving- & selectieopdracht wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Finnt bij Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringkracht, enz.), al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming.

Artikel A.7
Onder een succesvolle invulling van de interim bemiddeling opdracht of de werving- & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Finnt aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na het laatste (sollicitatie)gesprek tussen Opdrachtgever en kandidaat, al dan niet na intrekking of beëindiging van de opdracht, in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming werkzaam is.

Artikel A.8
Onder een succesvolle invulling van de werving- & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat voor een door Finnt aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat een aanbieding wordt ontvangen vanuit Opdrachtgever die lager ligt dan het salaris waarvoor Finnt de kandidaat bij Opdrachtgever heeft geïntroduceerd. Van een aanbieding is sprake wanneer deze mondeling of op schrift wordt gedaan richting kandidaat of richting Finnt.

Artikel B Honorarium

Artikel B.1.1
Bij de succesvolle invulling van een interim bemiddeling opdracht geldt een honorarium dat gelijk staat aan het aantal uren dat de kandidaat maandelijks voor Opdrachtgever actief is, vermenigvuldigd met het uurtarief. Bij het uurtarief wordt, tenzij anders overeengekomen, gesproken over een all-in uurtarief, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

Artikel B.1.2
Bij de succesvolle invulling van een werving & selectieopdracht wordt door Finnt aan Opdrachtgever een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW, met een minimum honorarium van €15.000.

Finnt werkt middels een retained-constructie, welke is verdeeld over 2 betaalmomenten:

  • 1e deel bij het uitzetten van de opdracht bij Finnt (€5.000,-), waarmee de voor Finnt noodzakelijke marketing- en opstartkosten worden vergoed;
  • 2e deel bij aanname van een door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat door Opdrachtgever (€10.000,-).

Indien het honorarium hoger ligt dan €15.000,- zal het resterende bedrag worden verrekend in de tweede factuur.

Artikel B.2
Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten welke de door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen bij Opdrachtgever. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40 uur) en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak (leasebijdrage), onkosten en reiskostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen.

Artikel B.3
Mocht Opdrachtgever een door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat binnen 12 maanden na het laatste (sollicitatie)gesprek tussen Opdrachtgever en kandidaat op interim basis aanstellen en Finnt hiervan niet binnen 14 dagen na start van de kandidaat op de hoogte stellen, dan heeft Finnt recht op betaling van een fee die gelijk staat aan 12 weken inhuur, op fulltime basis, voor het tarief waarvoor kandidaat bij Opdrachtgever is geïntroduceerd, of op dat moment door Opdrachtgever wordt ingehuurd.

Artikel B.4
Mocht Opdrachtgever een door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat binnen 12 maanden na het laatste sollicitatiegesprek tussen Opdrachtgever en kandidaat aanstellen, en Finnt hiervan niet binnen 14 dagen na tekening van de arbeidsovereenkomst op de hoogte stellen, heeft Finnt recht op betaling van 25% van het bruto jaarsalaris plus emolumenten dat kandidaat gaat verdienen bij Opdrachtgever of het bedrag van €17.500,-, waarbij de keuze ter beoordeling van Finnt is.

Artikel C Overige kosten

Indien Opdrachtgever een werving & selectieopdracht intrekt op het moment dat er door Finnt reeds een kandidaat of kandidaten is of zijn geselecteerd voor en/of geïntroduceerd bij Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht om aan Finnt te vergoeden een fee van €5.000,- (excl. btw) ter dekking van de door Finnt verrichte inspanningen en gemaakte kosten.

Artikel D Informatieplicht

Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Finnt alle gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Finnt gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting haar honorarium aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel E Verantwoordelijkheid

Finnt is gehouden om zich in het kader van een interim bemiddeling opdracht en/of werving- en selectieopdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van de tijdelijke ondersteuning en/of indiensttreding bij de Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Finnt geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is Opdrachtgever verantwoordelijk. Finnt aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Finnt is aangedragen.

Artikel F Geheimhouding

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Finnt geselecteerde en/of geïntroduceerde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finnt aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever aan en ten behoeve van Finnt een direct opeisbare boete van €1.000,- (zegge: duizend euro) per overtreding en €250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Finnt om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel G Facturering en betaling

Artikel G.1.1
Het honorarium bij een interim bemiddeling opdracht wordt maandelijks aan Opdrachtgever gefactureerd, na goedkeuring van de uren of 5 werkdagen na doorvoeren van de uren door Finnt of Consultant, welke na verstrijken van de maand of bij beëindiging van de opdracht aan Opdrachtgever worden aangeleverd.

Artikel G.1.2
Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan Opdrachtgever gefactureerd op of rond de dag van ondertekening van het arbeidscontract door de kandidaat.

Artikel G.2
De betalingstermijn van door Finnt verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening noch tot het opschorten van enige betaling aan Finnt. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, en is Finnt gerechtigd om direct haar diensten op te schorten.

Artikel G.3
Indien Opdrachtgever in verzuim is, is zij de contractuele rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan Finnt de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel H Garantieregeling

Mocht bij een werving- & selectie opdracht de door Finnt bemiddelde kandidaat voor of in zijn/haar eerste maand vertrekken, uit zichzelf dan wel op verzoek van Opdrachtgever, dan zal Finnt gedurende de termijn van twee maanden de inspanning verrichten om de functie alsnog kosteloos in te vullen. Dit betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Finnt hanteert geen terugbetalingsregeling.

Artikel I Aansprakelijkheid

Finnt is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Finnt voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel J Overmacht

Artikel J.1
Indien Finnt haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een niet aan Finnt toerekenbare oorzaak (overmacht), daaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen Finnt door een computerstoring, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Finnt alsnog in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze na te komen. Zodra zich een overmacht-situatie voordoet, zal Finnt Opdrachtgever daarvan mededeling doen.

Artikel J.2
Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storing in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

Artikel J.3
Indien nakoming door Finnt tijdelijk onmogelijk is, is Finnt gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel K Rechtskeuze en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden resp. op de opdrachten en/of overige overeenkomsten tussen Finnt en client is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om in het geval van geschillen ten aanzien van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden kennis te nemen.

Artikel L Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst tussen Finnt en Opdrachtgever resp. de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden strijdig is met de inhoud van de overeenkomst tussen Finnt en Opdrachtgever, dan prevaleren de voorwaarden in de overeenkomst tussen Finnt en Opdrachtgever.